Oddzwoń

Zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie.


Imię:
E-mail *:
Telefon *:
Wiadomość tekstowa *:
Dodaj plik (maks. 15 MB):
Kod bezpieczeństwa *:


Jeśli nie widzisz kodu zabezpieczającego, kliknij obrazek z kodem, a zostanie on zaktualizowany do nowego.

Home » Roboty geodezyjne i ziemne
WYKONYWANIE ROBÓT GEODEZYJNYCH

 

Wsparcie geodezyjne wymagane jest na wszystkich etapach budowy obiektu, począwszy od rozpoznania terenu i rozbioru sieci geodezyjnych, a skończywszy na badaniach kontrolnych gotowego obiektu. Wynik prac budowlano-montażowych w dużej mierze zależy od dokładności pomiarów geodezyjnych.

 

RODZAJE PRAC GEODEZYJNYCH

 

Geodezja jako nauka ma niezwykle szerokie zastosowanie: w kartografii, nawigacji, systemach informacji geograficznej (GIS), ale prace geodezyjne znalazły swoje główne zastosowanie w budownictwie i gospodarce przestrzennej.

 

• prace topograficzne i geodezyjne;

• prace znakujące;

• prace inżynierskie i geodezyjne;

nagranie wykonawcze.

 

Wyniki badania są dokumentowane zgodnie z formą określoną przez prawo. Na życzenie klienta dodatkowo stosowane są inne nośniki danych (slajdy, wizualizacje 3D itp.).

 

Eksperci YU&K WORK są gotowi zaoferować Państwu swoje usługi w przedstawionych obszarach prac inżynierskich i geodezyjnych oraz audytu. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem - chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

ETAPY WYKONYWANIA ROBÓT GEODEZYJNYCH

 

Prace geodezyjne można podzielić na:

 

• Etap przygotowawczy – klient dostarcza organizacji eksperckiej niezbędną dokumentację (paszport katastralny, projekt budowlany itp.);

• Prace terenowe – bezpośrednie pomiary i badania w terenie;

• Praca biurowa – opracowanie uzyskanych wyników i wykonanie dokumentacji towarzyszącej.

 

PRACE TOPOGRAFICZNE I GEODEZYJNE

 

Istnieją dwa główne powody przeprowadzania pomiarów:

 

• wyznaczenie granic terenu (usunięcie punktów zwrotnych terenu w przyrodzie zgodnie z paszportem katastralnym);

• utworzenie geobazy pod budowę.

 

W trakcie wyznaczania granic ekspert za pomocą tachimetru wyznacza wszystkie kluczowe (zakrętowe) punkty terenu i wyznacza granice. Zgodnie z aktem usunięcia rzeczoznawca przekazuje właścicielowi znaki graniczne terenu wraz z pakietem dokumentacji towarzyszącej. Na życzenie ekspertyzy może towarzyszyć fotoreportaż.

 

Geobazą do budowy budynków i budowli jest szczegółowy plan topograficzny wskazujący całą komunikację inżynierską i obiekty naturalne.

 

PRACE UKŁADOWE

 

Przeprowadzane są po zatwierdzeniu projektu przez władze miasta. Tyczenie zapewnia szczegółowe przeniesienie wszystkich osi i punktów odniesienia (planowanych i położonych na dużych wysokościach) na teren. Równolegle przeprowadzana jest układanie inżynieryjnych linii komunikacyjnych.

Tyczenie punktów projektowych odbywa się przy użyciu czułego sprzętu GPS oraz tachimetru elektronicznego. Powstały podział geodezyjny służy jako podstawa do rozpoczęcia budowy.

 

ROBOTY GEODEZYJNE BUDOWLANE

 

Podczas procesu budowlanego mogą wystąpić odchylenia od projektu lub deformacje z wielu powodów. Najczęściej do naruszeń dochodzi z winy wykonawców. Dlatego kompleks prac inżynierskich i geodezyjnych koniecznie obejmuje planowaną kontrolę wszystkich konstrukcji. W porozumieniu z Klientem ekspert lub grupa ekspertów regularnie wizytuje teren i przeprowadza wszelkie niezbędne badania. W przypadku wykrycia wad lub niezgodności z dokumentacją projektową specjaliści sporządzają protokół wskazujący wszystkie niedociągnięcia i zalecenia ich usunięcia.

 

Drugim zadaniem ekspertyzy geodezyjnej jest określenie ilości faktycznie wykonanych prac i ich zgodności z dokumentacją wykonawczą. Taka kontrola umożliwia ocenę rzeczywistego zużycia materiałów oraz kosztów prac budowlano-montażowych.

 

NAGRANIE WYKONAWCZE

 

Na koniec każdego etapu budowy przeprowadzane są planowe kontrole, aby upewnić się, że wszystkie elementy i konstrukcje są zgodne z dokumentacją projektową. Ewentualne odchylenia są eliminowane przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac budowlanych.

 

Często inwentaryzacje wykonawcze są również wymagane podczas przebudowy różnych projektów budowlanych.

 

NARZĘDZIA DO POMIARÓW PRAC

 

W nowoczesnej geodezji stosuje się bardzo precyzyjne instrumenty czułe, które zapewniają wysoką dokładność pomiaru przy minimalnym błędzie:

• tachimetr – urządzenie do pomiaru kątów i odległości, stosowane głównie w zagospodarowaniu terenu i pracach znakujących;

• Sprzęt GPS - niezbędny do usunięcia punktów i osi projektu za pomocą współrzędnych;

• teodolit – przyrząd geodezyjny do wyznaczania kątów poziomych i pionowych; wykorzystywane w pomiarach topograficznych i tyczeniu sieci geodezyjnych;

 

Poziom - urządzenie do określania różnicy wysokości między punktami.

 

Roboty ziemne

 

W budownictwie przemysłowym i cywilnym roboty ziemne są wykonywane podczas budowy rowów i wykopów, podczas budowy koryt drogowych, a także podczas planowania terenu.

 

Konstrukcję ziemne w trakcie eksploatacji nie powinny zmieniać swojego kształtu i podstawowych wymiarów, ulegać osiadaniu, erozji pod działaniem płynącej wody oraz podlegać wpływowi opadów atmosferycznych.

 

Zapewnienie stabilności konstrukcji ziemnych jest dla nich najważniejszym wymogiem. Aby to zapewnić, konstrukcję ziemne są wznoszone ze zboczami o wymaganej stromości. Stromość zbocza wykopu lub nasypu zależy głównie od kąta usypu gleby. Przyjmuje się go w zależności od głębokości wykopu lub wysokości nasypu, właściwości gruntów, ich wilgotności, charakteru budowli (stałych lub tymczasowych) i innych czynników.

 

Podczas wydobywania wnęk w ciasnych warunkach zabudowy miejskiej, nawet wtedy należy je wyrywać pionowymi spadkami. Aby zapobiec zawaleniu się ścian pionowych, konieczne jest zorganizowanie ich tymczasowego mocowania.

 

Jeżeli do niwelacji i zasypywania dołów wykorzystywany jest piasek (grunt drenażowy) z kamieniołomów przemysłowych, gdzie cena i objętość ustalana jest na podstawie stanu rozluźnienia piasku, wówczas wymaganą ilość piasku na nasyp określa się za pomocą odpowiedniego współczynnika zagęszczenia , w zależności od wymaganej przez projekt gęstości piasku.

 

W celu racjonalnego doboru metod i środków ich realizacji, ustalenia potrzeby wywozu lub możliwości rozprowadzenia gruntu wydobytego z dołów lub rowów na sąsiednim terenie i jego późniejszego wykorzystania pod urządzenie rewersu, należy obliczyć wymiary geometryczne przyszłego wykopu i przeprowadzić ogólne obliczenie objętości wszystkich robót ziemnych. Współczynnik wstępnego rozluźnienia należy pomnożyć przez objętość gleby w przyszłym wykopie. To właśnie taka ilość gruntu zostanie zagospodarowana i wywieziona z placu budowy w celu składowania lub utylizacji. I to właśnie ta liczba jest mnożona przez cenę zagospodarowania, załadunku i transportu jednego metra sześciennego gleby.

 

Na podstawie uzyskanych danych specjaliści YU&K WORK obliczają całkowity koszt prac wykopaliskowych oraz czas trwania prac w gruncie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i kalkulacji kosztów prosimy o kontakt z kierownikami YU&K WORK.